werkplaats
home
eigen transportwerkplaatstesten verhuurte koopcontact

Verhuurvoorwaarden 1

1 Algemene rechten en plichten der contractanten
1.1 De verhuurder verbindt zich aan de huurder het op bijgaande specificatie omschreven materieel in huur af te staan, gelijk de huurder zich verbindt dit materieel van de verhuurder ten gebruike in huur aan te nemen.
1.2 De huurder verbindt zich de huur volgens overeenkomst te betalen, het gehuurde materieel naar aard en bestemming behoorlijk te behandelen en het na de huurtijd weer terug te leveren (art. 10).
1.3 Deze algemene verhuurvoorwaarden gelden specifiek voor contracten en verplichtingen aangegaan voor wat betreft de verhuur van materieel.
1.4 Op al onze overige leveringen en diensten, zijnde niet aan te merken als verhuur van materieel en daaruit voortvloeiende verplichtingen voor contractanten gelden onze algemene leveringsvoorwaarden.

2 Huurtijd
2.1 De huurtijd vangt aan op de dag waarop het materieel met alle voor de inbedrijfstelling noodzakelijke delen op transport wordt gesteld, of indien is overeengekomen dat de huurder, of door hem gemachtigde het materieel opgehaald zal worden, op de dag welke hiervoor is overeengekomen.
2.2 De huurtijd eindigt op de dag waarop het materieel, met alle voor inbedrijfstelling noodzakelijke onderdelen op het terrein van de verhuurder is aangekomen.

3 Verzending van het materieel
3.1 Op het tijdstip van verzending gaat het transportrisico over op de huurder.
3.2 Wordt het materieel niet binnen een periode van zeven dagen na overeenkomst verzonden, dan heeft de huurder het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Eventuele schade, van welke aard dan ook, welke hierdoor de huurder of derden mochten lijden, kan nimmer op de verhuurder worden verhaald.

4 Betaling van de huur
4.1 De huur moet stipt op de daarvoor aangegeven tijd worden voldaan.
4.2 Is de huurder met de betaling van een opeisbaar bedrag, langer dan tien dagen na aanneming van een aangetekend schrijven in gebreke, dan heeft de verhuurder het recht, de door de huurder gehuurde voorwerpen voor rekening van de huurder, welke toegang tot de voorwerpen mogelijk moet maken, te laten afhalen en voor andere doeleinden daarover te beschikken.
4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de huurder de wettelijke rente plus 2% verschuldigd over het nog opeisbare bedrag. Indien de verhuurder door toedoen van de huurder genoodzaakt is de vordering uit handen te geven komen alle kosten op het incasso vallende, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijk, voor rekening van de huurder.
4.4 Door verhuurder kan van de huurder een waarborgsom geëist worden als zekerheid van de voor verhuurder geldende verplichtingen, welk bedrag verhuurder aan huurder na beëindiging van deze overeenkomst zal restitueren, nadat al hetgeen huurder in verband met deze overeenkomst aan verhuurder verschuldigd is, volledig zal zijn betaald, terwijl verhuurder het recht heeft, het bedrag dezer waarborgsom zoveel mogelijk te verminderen met al het hem door huurder uit voormelde hoofde verschuldigde.

5 Werktijd
5.1 De huurprijs is gebaseerd op een werktijd van maximaal 45 draaiuren per week/12 uur per dag, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van overschrijding van het aantal afgesproken draaiuren per week/per dag, wordt de huurprijs verhoogd in verhouding tot de bepaalde huurprijs en de gemaakte extra draaiuren.
5.2 Indien mocht blijken dat het gehuurde, om welke reden dan ook, effectief minder uren heeft gewerkt dan 45 uur per week, geeft zulks nimmer enige aanleiding tot vermindering van de huurprijs.

6 Kosten welke niet zijn opgenomen in de huurprijs
6.1 In de huurprijs zijn niet opgenomen, de laad, los, expeditie, en transportkosten, alsmede alle belastingen inzake van of verband houdende met het gehuurde materieel.
6.2 In de netto huurprijs zijn eveneens niet opgenomen de kosten van de benodigde bedrijfsstoffen,brandstof, kosten van onderhoud en reparatie, eventueel beschikbaar stellen van personeel en de kosten van verzekering als omschreven in art. 7.3, lid d.

vervolg

Machinehandel H.E. Kats -- Noorderweg 4 -- 7912 TN Nieuweroord -- tel: 0031 (0)6 24 81 14 20 -- email: info@machinehandelhekats.nl